laboratori d'anàlisi i assessorament mediambiental

Casos d'Èxit


casos de exito

exitoAdequació de instal·lacions mal dissenyades o obsoletes

Tipus d’empresa: Vitivinícola
Problema: L’efluent de l’EDAR de nova construcció no compleix la legislació aplicable
Solució: Estudi de l’afluent a l’EDAR, cabals, càrregues i constants cinètiques. S’indiquen els elements mínims que es imprescindible variar i es modifica el funcionament de la depuradora, verificant en els controls posteriors que l’abocament s’ajusta a la perfecció a les exigències administratives


exito

Conversió biològic a F/Q

Tipus d’empresa: Química
Problema: Canvi de producció. Es passa d’un abocament biodegradable a un abocament no biodegradable.
Solució: Previ estudi analític i en planta pilot de l’afluent, es modifica la depuradora per tractar l’abocament amb un mètode físic/químic adequat.


exito

Control de micronutrients

Tipus d’empresa: Farmacèutica
Problema: Dificultats de creixement de la biomassa en el reactor.
Solució: S’estudia l’abocament i els fangs actius generats i, prèvia comprovació en planta pilot, es complementa amb els micronutrients adequats.


exito

Implementació amb oxigen pur

Tipus d’empresa: Vitivinícola
Problema: Puntes de càrrega molt importants que l’EDAR no pot assumir durant la verema.
Solució: Amb les dades analítiques i cinètiques de l’abocament es calcula la quantitat d’oxigen que es precisa en aquest període i es complementa amb oxigen industrial.

Tipus d’empresa: Agropecuària
Problema: L’augment de producció deixa obsoletes les instal·lacions de depuració.
Solució: Amb les dades analítiques i cinètiques de l’abocament es calcula la quantitat d’oxigen que es precisa, s’estudien els costos i es complementa amb oxigen industrial, estalviant una inversió important a l’empresa.

Tipus d’empresa: Tèxtil
Problema: Altes quantitats d’urea a l’abocament, no permeten assolir els límits administratius.
Solució: Es determinen els cabals i les càrregues de l’abocament i la seva cinètica. S’estudia l’EDAR i es complementa amb oxigen industrial. Els controls posteriors comproven el compliment legislatiu.


exito

Inhibició de la desnitrificació per desinfectants

Tipus d’empresa: Agropecuària.
Problema: Inhibició parcial de la nitrificació. Manca de col·laboració per part dels subministradors de productes químics a l’empresa.
Solució: Es situa analíticament el problema utilitzant els tests de toxicitat adequats. Es fa una recerca bibliogràfica de la composició dels productes emprats i es testen. Es troba el desinfectant causant del problema i amb la seva substitució es recobra la nitrificació.


exito

Tractament d’abocaments amb amoni alt

Tipus d’empresa: Agropecuària
Problema: L’amoni no compleix la legislació aplicable.
Solució: Es comproven cabals, càrregues i constants cinètiques. Es modifiquen alguns elements mínims de les instal·lacions preexistents. Donada la configuració de l’EDAR s’opta per un sistema de nitrificació/desnitrificació convencional. Els controls posteriors verifiquen el compliment normatiu de l’efluent.


exito

Trractament d’abocaments amb altes quantitats de fenols

Tipus d’empresa: Química
Problema: Abocament amb altes quantitats de fenols.
Solució: S’efectua un estudi molt acurat de cabals, càrregues i contaminants específics (fenols) analític i en planta pilot, així com els test de toxicitat pertinents. Es calculen les constants cinètiques i es realitza una modelització matemàtica, obtenint-se el model bàsic pel disseny de l’EDAR. Un cop construïda, es col·labora amb l’enginyeria per la seva posada en funcionament, i es verifica el compliment de la legislació pertinent.


exito

Laminació d’abocaments nous a depuradores biològiques en funcionament test de toxicitat

Tipus d’empresa: Química
Problema: Abocaments puntuals procedents de una nova producció.
Solució: Es realitza un test de toxicitat de l’abocament i que ens dona la capacitat de tractament d’aquest pel reactor biològic. Amb aquestes dades es programa el ritme de tractament de l’abocament a l’EDAR.


exito

Digestió aeròbia termòfila (ATAD)

Tipus d’empresa: Alimentació
Problema: Important dificultat de filtració dels fangs de purga en un filtre premsa.
Solució: Implantació d’un sistema ATAD de tractament dels fangs. Els fangs tractats es poden utilitzar directament a agricultura ja que surten compostats i sense patògens.


exito

Millora de la biodegradabilitat d’un afluent

Tipus d’empresa: Tèxtil
Problema: Afluent amb una Demanda Química d’Oxigen refractària fora de normativa.
Solució: S’estudien en planta pilot de laboratori diverses solucions, i finalment s’opta per un petit tractament amb ozó previ a l’entrada al reactor biològic, que millora la biodegradabilitat i redueix la Demanda Química d’Oxigen refractaria als límits permesos.